40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Музичка педагогија

 
Образовно-уметничко односно образовно-научно поље
Хуманистичке науке
Уметничка односно научна област у оквиру поља
Педагогија
Циљ студијског програма
Формирање наставног кадра из области музичке педагогије према потребама образовног процеса у општеобразовним и музичким школама
Ниво и врста студија
Основне академске студије (bachelor ниво)
Трајање студијског програма
4 године или 8 семестара
Број ЕСПБ
240 - основне студије
Број студената
20-25
Компетенције које се стичу завршетком студијског програма (исход процеса учења)
Кандидати стичу компетенцију за педагошки и  креативни рад у предшколским установама, школама општеобразовног типа и институцијама културе у односу на ужу специјалистичку област назначену у дипломи (diploma supplement ):
*извођење музичких активности у предшколским установама
*осмишљавање и извођење музичко-образовних програма у предшколским установама
*извођење наставе Солфеђа и теорије музике у основним музичким школама
*извођење наставе Музичке културе у основним школама
*извођење наставе Музичке уметности у средњим стручним школама
*учествовање, осмишљавање и извођење музичких програма у институцијама културе и медија
Могућност наставка студија
Дипломске академске студије (master)
Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма
Музички педагог првог степена академских студија
Услови уписа на прву годину студијског програма
* завршена средња школа, или, уколико кандидат нема завршену средњу школу, положени допунски испити
 * завршена средња музичка школа, или, уколико кандидат нема завршену средњу музичку школу, положени допунски испити
 * положен испит за проверу склоности и способности
 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03